Lưu ý: Vui lòng đọc kỹ các điều khoản dưới đây.


Bằng việc mở bao bì, ông/bà chấp nhận rằng ông/bà đã đọc và hiểu các điều khoản này và ông/bà đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản này trong khuôn khổ pháp luật hiện hành cho phép. Nếu ông/bà không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp (nơi mua hàng) hạt giống để biết về chính sách hoàn trả.


ĐẢM BẢO RÕ RÀNG VỀ MÔ TẢ SẢN PHẨM:
Nhà cung cấp đảm bảo rằng hạt giống hoặc các sản phẩm khác do nhà cung cấp bán ra tuân thủ các mô tả trên bao bì trong phạm vi dung sai (nếu có) được pháp luật xác định.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM:
Trong phạm vi được pháp luật cho phép, biện pháp khắc phục của Người mua hoặc bất kỳ người nào khác (cho dù có hậu quả tổn thất là do vi phạm quy chế bảo hành, vi phạm hợp đồng, vi phạm ngoài hợp đồng, vi phạm trách nhiệm pháp lý hoặc do hành vi sơ suất, kể cả những hành vi khác phát sinh ngoài ý muốn mà chưa thể hiện cụ thể ở đây...) sẽ được giới hạn duy nhất trong phạm vi giá mua hạt giống hoặc các sản phẩm khác hoặc bằng cách thay thế hạt giống hoặc các sản phẩm khác theo lựa chọn của nhà cung cấp hoặc nhà phân phối hoặc đại lý của nhà cung cấp. Trong mọi trường hợp nhà cung cấp, nhà phân phối hoặc đại lý của nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại mang tính chất hậu quả hoặc thiệt hại ngẫu nhiên nào cho người mua hoặc bất kỳ người nào khác chịu.

THÔNG BÁO KHIẾU NẠI NGAY:
Người mua hoặc bất kỳ người nào khác phải đưa ra thông báo ngay về bất kỳ khiếu nại nào nhằm mục đích có thể tiến hành kiểm tra ngay lập tức (các) cánh đồng, hạt giống hoặc ngũ cốc được sản xuất từ đó. Việc không thông báo ngay sẽ loại trừ người mua hoặc bất kỳ người nào khác khỏi các biện pháp khắc phục pháp lý nào.

ĐIỀU KHOẢN THỜI HIỆU:
Bất kỳ hành động nào chống lại nhà cung cấp, nhà phân phối hoặc đại lý của nhà cung cấp do vi phạm thỏa thuận này, bao gồm việc vi phạm bất kỳ cam kết nào từ thỏa thuận này, phải được thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ khi phát sinh căn cứ để thực hiện hành động hoặc sẽ không còn thực hiện sau khoảng thời gian này. Khi có áp dụng, tất cả các điều kiện tiên quyết có quy định để duy trì một hành động pháp lý phải được tuân thủ trước khi bắt đầu hành động pháp lý.

TÍNH TÁCH BIỆT:

Nếu bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này được coi là không hợp lệ vì bất kỳ lý do nào, các điều khoản khác sẽ không bị ảnh hưởng và sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

THỎA THUẬN TOÀN BỘ:
Bằng việc chấp nhận hạt giống hoặc các sản phẩm khác, người mua hoặc bất kỳ người nào khác đồng ý rằng các điều khoản nêu trên là các điều khoản của việc mua hàng và chúng tạo thành thỏa thuận toàn bộ giữa các bên về việc bảo hành hoặc các nghĩa vụ khác và biện pháp khắc phục. Thỏa thuận này không thể sửa đổi bởi vì thỏa thuận bằng miệng hoặc thỏa thuận bằng văn bản khác.